این گزینه در صورتی که برگه پیشبینی شما شرایط زیر را داشته باشد برای شما نمایان خواهد شد:

- حداقل مبلغ پیشبینی: 100هزار تومان (معادل دلاری آن برای حساب های دلاری)

- حداقل ضرایب انتخاب شده 1.5

به عنوان مثال در صورتی که 3 تا 4 شرط از شرط های انتخابی شما ضریب 1.5به بالا داشته باشند و حداقل با 100000 تومان و یا بیشتر ثبت پیشبینی نمایید ، 5% به ضریب میکس اضافه خواهد شد. و یا در صورتی که 30 شرط از شرط های انتخابی شما ضریب 1.5 به بالا داشته باشند و حداقل با 100000 تومان و یا بیشتر شرط پیشبینی نمایید، 50% به ضریب میکس اضافه خواهد شد.

جدول نحوه محاسبه درصد تقویت ضریب

درصد بونوس تعداد پیشبینی های انتخابی
5 3
10 5
15 7
20 8
25 9
30 10
35 15
40 20
45 25
50 30